Dersom avdøde gravlegges i bostedskommunen, er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en eller flere ledige plasser ved siden av belastes du med en avgift som eksempelvis i Narvik kommune er ca. kr. 100,- per år per plass. Det er ikke kremasjonsavgift for boende i Narvik kommune. Dem som er bosatt utenfor Narvik kommune mottar faktura fra Narvik kirkelige fellesråd på kr. 5600,- som må dekkes av pårørende. Se mer info på NAV.no

Rent juridisk er det vanligvis nokså klart hvem som har ansvar for og rett til å gjennomføre en gravferd. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Likevel er det ikke alltid så enkelt. Det kan være mange som har et følelsesmessig behov for å påvirke gravferdens form – særlig gjelder dette tidligere ektefeller og særkullsbarn. Dette kan føre til konflikter, selv om det er i alles interesse å finne en løsning. Hvis det ikke blir enighet mellom like pårørende er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for gravferden.

Link gravferdsloven

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden, blir den utbetalt for dødsmåneden.
Se mer info på NAV.no

Side 1 av 2